Dùng thử miễn phí 15 ngày.

Lựa chọn gói gian hàng phù hợp với bạn. Dùng thử miễn phí ngay
Gian hàng miễn phí 0 VNĐ
Gian hàng cơ bản 990.000 VNĐ/1 năm 550.000 VNĐ/6 tháng
Gian hàng chuyên nghiệp 1.540.000 VNĐ/1 năm 800.000 VNĐ/6 tháng
POPULAR
Mẫu giao diện Miễn phí Mẫu cơ bản Không giới hạn mẫu
Băng thông Giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tích hợp tên miền riêng
Sản phẩm 20 500 Không giới hạn
Tin tức 10 500 Không giới hạn
Dịch vụ 0 200 Không giới hạn
Lượt up sản phẩm 2 Lượt / 1 ngày 20 Lượt / 1 ngày 50 Lượt / 1 ngày
Hiển thị trên sàn Ưu tiên 3 Ưu tiên 2 Ưu tiên 1
Ngôn ngữ hoặc

1. CHƯƠNG TRÌNH TẶNG KÈM (ÁP DỤNG CHO GÓI 1 NĂM TRỞ LÊN)

Thiết kế banner 0 1 banner 1 banner
Lượt up sản phẩm 0 400 1000
Quảng cáo sản phẩm trang chủ 0 0 1 sản phẩm / 15 ngày
Số tài khoản tối đa cùng quản trị gian hàng 1 5 10
Số tài khoản hỗ trợ trực tuyến 1 Không giới hạn Không giới hạn
Liên kết website
Số lượng sản phẩm 20 500 Không giới hạn
Số lượng tin tức 10 500 Không giới hạn
Số lượng dịch vụ 0 200 Không giới hạn
Số trang (menu) 20 Không giới hạn Không giới hạn
Số module sản phẩm được tạo thêm
Số module tin tức được tạo thêm
Số module dịch vụ được tạo thêm
Tích hợp thanh toán trực tuyến Ngân Lượng
Thay đổi giao diện
Cập nhật logo
Cập nhật banner top
Cập nhật banner giữa
Cập nhật hình nền website
Chỉnh sửa chân trang
Quản lý sản phẩm
Quản lý tin tức
Quản lý các bài viết
Quản lý các dịch vụ
Quản lý trang
Quản lý liên kết website
Quản lý user
Danh sách module
Thêm module sản phẩm
Thêm module tin tức
Quản lý quảng cáo
Thêm module dịch vụ - bài viết
Quản lý đơn đặt hàng
Quản lý thư liên hệ
Bản đố đường đi & địa điểm
Thông tin gian hàng
Thông tin tài khoản
Hỗ trợ trực tuyến
Cấu hình tài khoản nhận tiền khi thanh toán trực tuyến
Thiết lập mức phí vận chuyển
SEO google
Thống kê sản phẩm xem nhiều nhất
Thống kê sản phẩm nhiều bình luận nhất
Thống kê sản phẩm có nhiều đơn đặt hàng
Thống kê các bình luận sản phẩm
Gian hàng miễn phí 0 VNĐ
Mẫu giao diện Miễn phí
Băng thông Giới hạn
Tích hợp tên miền riêng
Sản phẩm 20
Tin tức 10
Dịch vụ 0
Lượt up sản phẩm 2 Lượt / 1 ngày
Hiển thị trên sàn Ưu tiên 3
Ngôn ngữ
CHƯƠNG TRÌNH TẶNG KÈM
(ÁP DỤNG CHO GÓI 1 NĂM TRỞ LÊN)
Thiết kế banner 0
Lượt up sản phẩm 0
Quảng cáo sản phẩm trang chủ 0
Gian hàng cơ bản 550.000 VNĐ/6 tháng 990.000 VNĐ/1 năm
Mẫu giao diện Mẫu cơ bản
Băng thông Không giới hạn
Tích hợp tên miền riêng
Sản phẩm 500
Tin tức 00
Dịch vụ 200
Lượt up sản phẩm 20 Lượt / 1 ngày
Hiển thị trên sàn Ưu tiên 2
Ngôn ngữ
CHƯƠNG TRÌNH TẶNG KÈM (ÁP DỤNG CHO GÓI 1 NĂM TRỞ LÊN)
Thiết kế banner 1 banner
Lượt up sản phẩm 400
Quảng cáo sản phẩm trang chủ 0
Gian hàng chuyên nghiệp 800.000 VNĐ/6 tháng 1.540.000 VNĐ/1 năm
POPULAR
Mẫu giao diện Không giới hạn mẫu
Băng thông Không giới hạn
Tích hợp tên miền riêng
Sản phẩm Không giới hạn
Tin tức Không giới hạn
Dịch vụ Không giới hạn
Lượt up sản phẩm 50 Lượt / 1 ngày
Hiển thị trên sàn Ưu tiên 1
Ngôn ngữ hoặc
CHƯƠNG TRÌNH TẶNG KÈM (ÁP DỤNG CHO GÓI 1 NĂM TRỞ LÊN)
Thiết kế banner 1 banner
Lượt up sản phẩm 1000
Quảng cáo sản phẩm trang chủ 1 sản phẩm / 15 ngày

Chính sách và chức năng chính.

Gian hàng miễn phí
1. CHÍNH SÁCH
Số tài khoản tối đa cùng quản trị gian hàng 1
Số tài khoản hỗ trợ trực tuyến 1
Liên kết website
Số lượng sản phẩm 20
Số lượng tin tức 10
Số lượng dịch vụ 0
Số trang (menu) 20
Số module sản phẩm được tạo thêm
Số module tin tức được tạo thêm
Số module dịch vụ được tạo thêm
Tích hợp thanh toán trực tuyến Ngân Lượng
2. CHỨC NĂNG CHÍNH
Thay đổi giao diện
Cập nhật logo
Cập nhật banner top
Cập nhật banner giữa
Cập nhật hình nền website
Chỉnh sửa chân trang
Quản lý sản phẩm
Quản lý tin tức
Quản lý các bài viết
Quản lý các dịch vụ
Quản lý trang
Quản lý liên kết website
Quản lý user
Danh sách module
Thêm module sản phẩm
Thêm module tin tức
Quản lý quảng cáo
Thêm module dịch vụ - bài viết
Quản lý đơn đặt hàng
Quản lý thư liên hệ
Bản đố đường đi & địa điểm
Thông tin gian hàng
Thông tin tài khoản
Hỗ trợ trực tuyến
Cấu hình tài khoản nhận tiền khi thanh toán trực tuyến
Thiết lập mức phí vận chuyển
SEO google
Thống kê sản phẩm xem nhiều nhất
Thống kê sản phẩm nhiều bình luận nhất
Thống kê sản phẩm có nhiều đơn đặt hàng
Thống kê các bình luận sản phẩm
Gian hàng cơ bản
1. CHÍNH SÁCH
Số tài khoản tối đa cùng quản trị gian hàng 5
Số tài khoản hỗ trợ trực tuyến Không giới hạn
Liên kết website
Số lượng sản phẩm 500
Số lượng tin tức 500
Số lượng dịch vụ 200
Số trang (menu) Không giới hạn
Số module sản phẩm được tạo thêm
Số module tin tức được tạo thêm
Số module dịch vụ được tạo thêm
Tích hợp thanh toán trực tuyến Ngân Lượng
2. CHỨC NĂNG CHÍNH
Thay đổi giao diện
Cập nhật logo
Cập nhật banner top
Cập nhật banner giữa
Cập nhật hình nền website
Chỉnh sửa chân trang
Quản lý sản phẩm
Quản lý tin tức
Quản lý các bài viết
Quản lý các dịch vụ
Quản lý trang
Quản lý liên kết website
Quản lý user
Danh sách module
Thêm module sản phẩm
Thêm module tin tức
Quản lý quảng cáo
Thêm module dịch vụ - bài viết
Quản lý đơn đặt hàng
Quản lý thư liên hệ
Bản đố đường đi & địa điểm
Thông tin gian hàng
Thông tin tài khoản
Hỗ trợ trực tuyến
Cấu hình tài khoản nhận tiền khi thanh toán trực tuyến
Thiết lập mức phí vận chuyển
SEO google
Thống kê sản phẩm xem nhiều nhất
Thống kê sản phẩm nhiều bình luận nhất
Thống kê sản phẩm có nhiều đơn đặt hàng
Thống kê các bình luận sản phẩm
Gian hàng chuyên nghiệp
1. CHÍNH SÁCH
Số tài khoản tối đa cùng quản trị gian hàng 10
Số tài khoản hỗ trợ trực tuyến Không giới hạn
Liên kết website
Số lượng sản phẩm Không giới hạn
Số lượng tin tức Không giới hạn
Số lượng dịch vụ Không giới hạn
Số trang (menu) Không giới hạn
Số module sản phẩm được tạo thêm
Số module tin tức được tạo thêm
Số module dịch vụ được tạo thêm
Tích hợp thanh toán trực tuyến Ngân Lượng
2. CHỨC NĂNG CHÍNH
Thay đổi giao diện
Cập nhật logo
Cập nhật banner top
Cập nhật banner giữa
Cập nhật hình nền website
Chỉnh sửa chân trang
Quản lý sản phẩm
Quản lý tin tức
Quản lý các bài viết
Quản lý các dịch vụ
Quản lý trang
Quản lý liên kết website
Quản lý user
Danh sách module
Thêm module sản phẩm
Thêm module tin tức
Quản lý quảng cáo
Thêm module dịch vụ - bài viết
Quản lý đơn đặt hàng
Quản lý thư liên hệ
Bản đố đường đi & địa điểm
Thông tin gian hàng
Thông tin tài khoản
Hỗ trợ trực tuyến
Cấu hình tài khoản nhận tiền khi thanh toán trực tuyến
Thiết lập mức phí vận chuyển
SEO google
Thống kê sản phẩm xem nhiều nhất
Thống kê sản phẩm nhiều bình luận nhất
Thống kê sản phẩm có nhiều đơn đặt hàng
Thống kê các bình luận sản phẩm