Dung dịch điện ly Karl Fischer electrolyte C Hi‑Dry KF

HSX: Romil - Anh Quốc

Qui cách:

>> 25ml K3146V

>> 50ml K3146T

>> 10x5ml K3146Q

Ứng dụng: Là thuốc thử catot không Pyridine trong chuẩn độ KF với điện cực phát điện có màng.

 Romil logo