Nắp nhôm cho chai headspace vial đệm Butyl:

 

             
Cat.No
20 03 0127
20 03 0126
20 03 0195
20 03 0212
20 03 0711
20 03 1157
Loại nắp
Nắp nhôm,
lỗ 10.mm, có septa
Nắp nhôm,
lỗ 8.mm, có septa
Nắp nhôm,
 có septa
Nắp nhôm,
 có septa
Nắp nhôm,
vàng, lỗ 5.mm, có septa
Nắp nhôm,
vàng, lỗ 8.mm, có septa
Chất liệu septa
Butyl/dark, grey
Durometer
55˚ shore A
Dày
3 mmNắp nhôm cho chai headspace vial đệm Butyl/PTFE :
 

               
Cat.No
20 03 0059
20 03 0112
20 03 0194
20 03 0186
20 03 0698
20 03 1186
20 03 1623
Loại nắp
Nắp nhôm,
lỗ 10.mm, có septa
Nắp nhôm,
lỗ 8.mm, có septa
Nắp nhôm,
 có septa
Nắp nhôm,
 có septa
Nắp nhôm,
vàng, lỗ 5.mm, có septa
Nắp nhôm,
vàng, lỗ 8.mm, có septa
Nắp nhôm,
đỏ, lỗ 8.mm, có septa
Chất liệu septa
Butyl/PTFE, grey
Durometer
50˚ shore A
Dày
3 mmNắp nhôm cho chai headspace vial đệm Pharma-Fix (Butyl/PTFE):
 

             
Cat.No
20 03 0030
20 03 0264
20 03 0060
20 03 0061
20 03 0710
20 03 1200
Loại nắp
Nắp nhôm,
lỗ 10.mm, có septa
Nắp nhôm,
lỗ 8.mm, có septa
Nắp nhôm,
 có septa
Nắp nhôm,
 có septa
Nắp nhôm,
vàng, lỗ 5.mm, có septa
Nắp nhôm,
vàng, lỗ 8.mm, có septa
Chất liệu septa
Pharm-Fix-Septa, Butyl/PTFE
Durometer
50˚ shore A
Dày
3 mmNắp nhôm cho chai headspace vial đệm Silicone/PTFE (completely PTFE laminted):
 

 
 
 
         
Cat.No
20 03 0142
20 03 0163
20 03 0226
20 03 0227
20 03 0665
20 03 0975
20 03 1536
Loại nắp
Nắp nhôm,
lỗ 10.mm, có septa
Nắp nhôm,
lỗ 8.mm, có septa
Nắp nhôm,
 có septa 
Nắp nhôm,
 có septa
Nắp nhôm,
vàng, lỗ 5.mm, có septa
Nắp nhôm,
vàng, lỗ 8.mm, có septa
Nắp nhôm,
đỏ, lỗ 8.mm, có septa
Chất liệu septa
Silicone blue transparent/PTFE white UltraClean
Silicone blue transparent/PTFE transparentUltraClean
Durometer
45˚ shore A
45˚ shore A
Dày
3 mm
3.2 mm

 

         
Cat.No
20 03 0901
20 03 0828
20 03 1785
20 03 1604
Loại nắp
Nắp nhôm,
lỗ 10.mm, có septa
Nắp nhôm,
lỗ 8.mm, có septa
Nắp nhôm đóng, vàng, lỗ 8.mm, có septa
Nắp nhôm đóng, đỏ, lỗ 8.mm, có septa
Chất liệu septa
Silicone blue transparent/PTFE beige ( HT Quality)
Durometer
45˚ shore A
Dày
3.2 mmNắp nhôm đóng cho chai headspace vial đệm Silicone/Alumnium foil.
 

           
Cat.No
20 03 0327
20 03 0326
20 03 0670
20 03 1246
20 03 1264
Loại nắp
Nắp nhôm,
lỗ 10.mm, có septa
Nắp nhôm,
lỗ 8.mm, có septa
Nắp nhôm đóng, vàng, lỗ 5.mm, có septa
Nắp nhôm, vàng, lỗ 8.mm, có septa
Nắp nhôm, vàng, lỗ 8.mm, có septa
Chất liệu septa
Silicone white /Aluminum foil silver
Silicone white /PTFE blueUltraClean
Viton black
Durometer
50˚ shore A
55˚ shore A
70˚ shore A
Dày
3 mm
1.5 mm
1 mmNắp nhôm vặn Magnetic Universal Screw cho chai headspace vial có ren vặn, ND 18 hoặc Vials mã 18 09 1306, 18 09 1310, 18 09 1307, 18 09 1311 cho máy sắc ký hãng CTC, Agilent, Shimadzu, Varian, Gerstel, PerkinElmer...
 

                 
Cat.No
18 03 1578
18 03 1309
18 03 1414
18 03 1416
18 03 1874
18 03 2063
18 03 1666
18 03 1667
Loại nắp
Nắp nhôm vặn, lỗ 8.mm, có septa
Nắp nhôm vặn,  có septa
Chất liệu septa
Silicone white/
PTFE red
Silicone white/
PTFE white
Silicone white/
PTFE blue
Silicone white/
PTFE grey
Silicone white/
Aluminum foil silver
Silicone white/
PTFE red
Silicone white/
PTFE red
Silicone white/
PTFE grey
Durometer
45˚ shore A
45˚ shore A
55˚ shore A
55˚ shore A
50˚ shore A
55˚ shore A
45˚ shore A
55˚ shore A
Dày
1.3 mm
1.3 mm
1.5 mm
1.6 mm
1.3 mm
1.5 mm
1.3 mm
1.6 mmNắp vặn nhựa cho chai headspace vial ND 18 chỉ dùng cho chai mã: 18 09 0864:
 

                 
Cat.No
18 15 1386
18 15 1387
18 15 1398
18 15 1544
18 15 2102
18 15 2069
18 15 0871
18 15 1132
Loại nắp
Nắp nhựa,  đen,
lỗ 12mm, có septa
Nắp nhựakín
   đen, có septa
 
Nắp nhựa,  đen,
lỗ 12mm, có septa 
 
Nắp nhựakín, đen, có septa
 
Nắp nhựa vặn, đen,
lỗ 12.mm, có septa
 
Nắp nhựakín
   đen, có septa 
Nắp nhựa vặn, đen,
lỗ 12.mm, có septa
 
Nắp nhựakín
 
   đen, có septa Chất liệu septa
 
Butyl red/PTFE grey
Silicone white /PTFE red
Silicone blue transparent/
PTFE white
Durometer
55˚ shore A
55˚ shore A
55˚ shore A
55˚ shore A
55˚ shore A
55˚ shore A
45˚ shore A
45˚ shore A
Dày
1.6 mm 1.6 mm 2 mm 2 mm 1.5 mm 1.5 mm 1.7 mm 1.7 mm


Nắp kín không septa mã: 18 08 0614 chỉ dùng cho chai mã: 18 09 0864: