Băng bột 3 in (7.5cm x 4.5m). Quy cách: Gói 12 cuộn, thùng 144 cuộn
Băng bột 4 in (10cm x 4.5m). Quy cách: Gói 12 cuộn, thùng 72 cuộn
Băng bột 5 in (12.5cm x 4.5m). Quy cách: Gói 12 cuộn, thùng 72 cuộn
Băng bột 6 in (15cm x 4.5m). Quy cách: Gói 12 cuộn, thùng 72 cuộn
Bán từ 12 cuộn trở lên