Bơm cánh gạt | 968 sản phẩm

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-155

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-155

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : PCX-155 Lưu lượng : 150 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 2 bar Công suất moto : 7.5 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-100

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-100

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : PCX-100 Lưu lượng : 100 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 0.8-2.2 bar Công suất moto : 5.5 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-60

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG PCX-60

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : PCX-60 Lưu lượng : 56 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 2 bar Công suất moto : 3 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-1005

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-1005

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : VCX 1005 Lưu lượng : 950 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 18.5 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-515

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-515

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : VCX-515 Lưu lượng : 500 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 9 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-405

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-405

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : VCX-405 Lưu lượng : 400 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 7.5 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-305

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-305

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : VCX-305 Lưu lượng : 300 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 5.5 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-255

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-255

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : VCX-255 Lưu lượng : 250 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 5.5 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-155

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-155

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : VCX-155 Lưu lượng : 150 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 2.8 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-100

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-100

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : VCX-100 Lưu lượng : 100 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 2.2 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-100

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-100

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : VCX-100 Lưu lượng : 100 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 50 mbar Công suất moto : 2.2 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-60

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG VCX-60

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : VCX-60 Lưu lượng : 72 m3 / giờ ( 50HZ) Độ chân không : 685 mmHgG Công suất moto : 1.1 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-100B

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-100B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : WBS-100B Lưu lượng : 2200x2 / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 7.5 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-95B

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-95B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : WBS-95B Lưu lượng : 1350+2200 / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 5.5 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-90B

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-90B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : WBS-90B Lưu lượng : 1350x2 / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 5.5 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-85B

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-85B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : WBS-85B Lưu lượng : 1350+1115 / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 5.5 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-80B

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-80B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : WBS-80B Lưu lượng : 1115x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 4 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-80B

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-80B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : WBS-80B Lưu lượng : 1115x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 4 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-80A

BƠM CHÂN KHÔNG WONCHANG WBS-80A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : WBS-80A Lưu lượng : 1115x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 4 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
VACUUM PUMP WONCHANG WBS-80A

VACUUM PUMP WONCHANG WBS-80A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model : WBS-80A Lưu lượng : 1115x2 lít / phút ( 50HZ) Độ chân không : 650 mmHgG Công suất moto : 4 Kw

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559