Bơm màng | 286 sản phẩm

BƠM KHÔ EDWARDS GXS4200F

BƠM KHÔ EDWARDS GXS4200F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS GXS750/4200F 380 - 460 V, Light Duty, Side Exhaust Part number: GSP150000000

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS GXS750F

BƠM KHÔ EDWARDS GXS750F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS GXS750/4200F 380 - 460 V, Light Duty, Side Exhaust Part number: GSP150000000

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS GXS2600F

BƠM KHÔ EDWARDS GXS2600F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS GXS750/2600F 380 - 460 V, Light Duty, Side Exhaust Part number: GSN150000000

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS GXS750F

BƠM KHÔ EDWARDS GXS750F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS GXS750/2600F 380 - 460 V, Light Duty, Side Exhaust Part number: GSN150000000

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS GXS750F

BƠM KHÔ EDWARDS GXS750F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS GXS750F 380 - 460 V, Light Duty, Rear Exhaust Part number: GSL150050000

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS GXS4200F

BƠM KHÔ EDWARDS GXS4200F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS GXS450/4200F 380 - 460 V, Light Duty, Side Exhaust Part number: GSG150000000

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS GXS450F

BƠM KHÔ EDWARDS GXS450F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS GXS450/4200F 380 - 460 V, Light Duty, Side Exhaust Part number: GSG150000000

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS GXS2600F

BƠM KHÔ EDWARDS GXS2600F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS GXS450/2600F 380 - 460 V, Light Duty, Side Exhaust Part number: GSF150000000

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS GXS450F

BƠM KHÔ EDWARDS GXS450F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS GXS450/2600F 380 - 460 V, Light Duty, Side Exhaust Part number: GSF150000000

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS GXS450F

BƠM KHÔ EDWARDS GXS450F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS GXS450F 380 - 460 V, Light Duty, Side Exhaust Part number: GSD150000000

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS GXS2600

BƠM KHÔ EDWARDS GXS2600

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS GXS2600, 200 - 230 V, Light Duty, Side Exhaust Part number: GS710002

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS GXS250

BƠM KHÔ EDWARDS GXS250

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS GXS250, 200 - 230 V, Light Duty, Side Exhaust Part number: GS710002

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS GXS160

BƠM KHÔ EDWARDS GXS160

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS GXS160/1750, 200 - 230 V, Light Duty, Side Exhaust Part number: GS510002

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS GXS1750

BƠM KHÔ EDWARDS GXS1750

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS GXS160/1750, 200 - 230 V, Light Duty, Side Exhaust Part number: GS510002

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS GXS160

BƠM KHÔ EDWARDS GXS160

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS GXS160, 200 - 230 V, Light Duty, Side Exhaust Part number: GS210002

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS EDC 300P MEAY

BƠM KHÔ EDWARDS EDC 300P MEAY

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS EDC 300P MEAY 500v 50Hz 3Ph Part number: A50879900

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS EDC 300P MEAY

BƠM KHÔ EDWARDS EDC 300P MEAY

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS EDC 300P MEAY 230v 60Hz 3Ph Part number: A50879800

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS EDC 300P MEAX

BƠM KHÔ EDWARDS EDC 300P MEAX

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS EDC 300P MEAY 200v 50Hz 3Ph Part number: A50879700

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS EDC 300P MEAX

BƠM KHÔ EDWARDS EDC 300P MEAX

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS EDC 300P MEAX 230/460v 60Hz 3Ph Part number: A50879600

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
BƠM KHÔ EDWARDS EDC 300P MEAX

BƠM KHÔ EDWARDS EDC 300P MEAX

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM KHÔ EDWARDS EDC 300P MEAX 460v 60Hz 3Ph Part number: A50879500

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559