Dùng thử miễn phí 15 ngày.

Lựa chọn gói gian hàng phù hợp với bạn. Dùng thử miễn phí ngay
 
Gian hàng miễn phí 0 VNĐ
Gian hàng cơ bản 990.000 VNĐ/1 năm 550.000 VNĐ/6 tháng
Gian hàng chuyên nghiệp 1.540.000 VNĐ/1 năm 800.000 VNĐ/6 tháng
POPULAR
Mẫu giao diện Miễn phí Mẫu cơ bản Không giới hạn mẫu
Băng thông Giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Dung lượng hình ảnh 10MB 100MB 200MB
Tích hợp tên miền riêng      
Sản phẩm 20 500 Không giới hạn
Tin tức 10 500 Không giới hạn
Dịch vụ 0 200 Không giới hạn
Lượt up sản phẩm 2 Lượt / 1 ngày 20 Lượt / 1 ngày 50 Lượt / 1 ngày
Hiển thị trên sàn Ưu tiên 3 Ưu tiên 2 Ưu tiên 1
Ngôn ngữ hoặc

1. CHƯƠNG TRÌNH TẶNG KÈM (ÁP DỤNG CHO GÓI 1 NĂM TRỞ LÊN)

Thiết kế banner 0 1 banner 1 banner
Lượt up sản phẩm 0 400 1000
Quảng cáo sản phẩm trang chủ 0 0 1 sản phẩm / 15 ngày
Số tài khoản tối đa cùng quản trị gian hàng 1 5 10
Số tài khoản hỗ trợ trực tuyến 1 Không giới hạn Không giới hạn
Liên kết website      
Số lượng sản phẩm 20 500 Không giới hạn
Số lượng tin tức 10 500 Không giới hạn
Số lượng dịch vụ 0 200 Không giới hạn
Số trang (menu) 20 Không giới hạn Không giới hạn
Số module sản phẩm được tạo thêm      
Số module tin tức được tạo thêm      
Số module dịch vụ được tạo thêm      
Tích hợp thanh toán trực tuyến Ngân Lượng      
Thay đổi giao diện      
Cập nhật logo      
Cập nhật banner top      
Cập nhật banner giữa      
Cập nhật hình nền website      
Chỉnh sửa chân trang      
Quản lý sản phẩm      
Quản lý tin tức      
Quản lý các bài viết      
Quản lý các dịch vụ      
Quản lý trang      
Quản lý liên kết website      
Quản lý user      
Danh sách module      
Thêm module sản phẩm      
Thêm module tin tức      
Quản lý quảng cáo      
Thêm module dịch vụ - bài viết      
Quản lý đơn đặt hàng      
Quản lý thư liên hệ      
Bản đố đường đi & địa điểm      
Thông tin gian hàng      
Thông tin tài khoản      
Hỗ trợ trực tuyến      
Cấu hình tài khoản nhận tiền khi thanh toán trực tuyến      
Thiết lập mức phí vận chuyển      
SEO google      
Thống kê sản phẩm xem nhiều nhất      
Thống kê sản phẩm nhiều bình luận nhất      
Thống kê sản phẩm có nhiều đơn đặt hàng      
Thống kê các bình luận sản phẩm      
Gian hàng miễn phí 0 VNĐ
Mẫu giao diện Miễn phí
Băng thông Giới hạn
Tích hợp tên miền riêng  
Sản phẩm 20
Tin tức 10
Dịch vụ 0
Lượt up sản phẩm 2 Lượt / 1 ngày
Hiển thị trên sàn Ưu tiên 3
Ngôn ngữ
 
Gian hàng cơ bản 550.000 VNĐ/6 tháng 990.000 VNĐ/1 năm
Mẫu giao diện Mẫu cơ bản
Băng thông Không giới hạn
Tích hợp tên miền riêng  
Sản phẩm 500
Tin tức 500
Dịch vụ 200
Lượt up sản phẩm 20 Lượt / 1 ngày
Hiển thị trên sàn Ưu tiên 2
Ngôn ngữ
CHƯƠNG TRÌNH TẶNG KÈM (ÁP DỤNG CHO GÓI 1 NĂM TRỞ LÊN)
Thiết kế banner 1 banner
Lượt up sản phẩm 400
Quảng cáo sản phẩm trang chủ 0
Gian hàng chuyên nghiệp 800.000 VNĐ/6 tháng 1.540.000 VNĐ/1 năm
POPULAR
Mẫu giao diện Không giới hạn mẫu
Băng thông Không giới hạn
Tích hợp tên miền riêng  
Sản phẩm Không giới hạn
Tin tức Không giới hạn
Dịch vụ Không giới hạn
Lượt up sản phẩm 50 Lượt / 1 ngày
Hiển thị trên sàn Ưu tiên 1
Ngôn ngữ hoặc
CHƯƠNG TRÌNH TẶNG KÈM (ÁP DỤNG CHO GÓI 1 NĂM TRỞ LÊN)
Thiết kế banner 1 banner
Lượt up sản phẩm 1000
Quảng cáo sản phẩm trang chủ 1 sản phẩm / 15 ngày

Chính sách và chức năng chính

Gian hàng miễn phí
1. CHÍNH SÁCH
Số tài khoản tối đa cùng quản trị gian hàng 1
Số tài khoản hỗ trợ trực tuyến 1
Liên kết website  
Số lượng sản phẩm 20
Số lượng tin tức 10
Số lượng dịch vụ 0
Số trang (menu) 20
Số module sản phẩm được tạo thêm  
Số module tin tức được tạo thêm  
Số module dịch vụ được tạo thêm  
Tích hợp thanh toán trực tuyến Ngân Lượng  
2. CHỨC NĂNG CHÍNH
Thay đổi giao diện  
Cập nhật logo  
Cập nhật banner top  
Cập nhật banner giữa  
Cập nhật hình nền website  
Chỉnh sửa chân trang  
Quản lý sản phẩm  
Quản lý tin tức  
Quản lý các bài viết  
Quản lý các dịch vụ  
Quản lý trang  
Quản lý liên kết website  
Quản lý user  
Danh sách module  
Thêm module sản phẩm  
Thêm module tin tức  
Quản lý quảng cáo  
Thêm module dịch vụ - bài viết  
Quản lý đơn đặt hàng  
Quản lý thư liên hệ  
Bản đố đường đi & địa điểm  
Thông tin gian hàng  
Thông tin tài khoản  
Hỗ trợ trực tuyến  
Cấu hình tài khoản nhận tiền khi thanh toán trực tuyến  
Thiết lập mức phí vận chuyển  
SEO google  
Thống kê sản phẩm xem nhiều nhất  
Thống kê sản phẩm nhiều bình luận nhất  
Thống kê sản phẩm có nhiều đơn đặt hàng  
Thống kê các bình luận sản phẩm  
 
Gian hàng cơ bản
1. CHÍNH SÁCH
Số tài khoản tối đa cùng quản trị gian hàng 5
Số tài khoản hỗ trợ trực tuyến Không giới hạn
Liên kết website  
Số lượng sản phẩm 500
Số lượng tin tức 500
Số lượng dịch vụ 200
Số trang (menu) Không giới hạn
Số module sản phẩm được tạo thêm  
Số module tin tức được tạo thêm  
Số module dịch vụ được tạo thêm  
Tích hợp thanh toán trực tuyến Ngân Lượng  
2. CHỨC NĂNG CHÍNH
Thay đổi giao diện  
Cập nhật logo  
Cập nhật banner top  
Cập nhật banner giữa  
Cập nhật hình nền website  
Chỉnh sửa chân trang  
Quản lý sản phẩm  
Quản lý tin tức  
Quản lý các bài viết  
Quản lý các dịch vụ  
Quản lý trang  
Quản lý liên kết website  
Quản lý user  
Danh sách module  
Thêm module sản phẩm  
Thêm module tin tức  
Quản lý quảng cáo  
Thêm module dịch vụ - bài viết  
Quản lý đơn đặt hàng  
Quản lý thư liên hệ  
Bản đố đường đi & địa điểm  
Thông tin gian hàng  
Thông tin tài khoản  
Hỗ trợ trực tuyến  
Cấu hình tài khoản nhận tiền khi thanh toán trực tuyến  
Thiết lập mức phí vận chuyển  
SEO google  
Thống kê sản phẩm xem nhiều nhất  
Thống kê sản phẩm nhiều bình luận nhất  
Thống kê sản phẩm có nhiều đơn đặt hàng  
Thống kê các bình luận sản phẩm  
Gian hàng chuyên nghiệp
1. CHÍNH SÁCH
Số tài khoản tối đa cùng quản trị gian hàng 10
Số tài khoản hỗ trợ trực tuyến Không giới hạn
Liên kết website  
Số lượng sản phẩm Không giới hạn
Số lượng tin tức Không giới hạn
Số lượng dịch vụ Không giới hạn
Số trang (menu) Không giới hạn
Số module sản phẩm được tạo thêm  
Số module tin tức được tạo thêm  
Số module dịch vụ được tạo thêm  
Tích hợp thanh toán trực tuyến Ngân Lượng  
2. CHỨC NĂNG CHÍNH
Thay đổi giao diện  
Cập nhật logo  
Cập nhật banner top  
Cập nhật banner giữa  
Cập nhật hình nền website  
Chỉnh sửa chân trang  
Quản lý sản phẩm  
Quản lý tin tức  
Quản lý các bài viết  
Quản lý các dịch vụ  
Quản lý trang  
Quản lý liên kết website  
Quản lý user  
Danh sách module  
Thêm module sản phẩm  
Thêm module tin tức  
Quản lý quảng cáo  
Thêm module dịch vụ - bài viết  
Quản lý đơn đặt hàng  
Quản lý thư liên hệ  
Bản đố đường đi & địa điểm  
Thông tin gian hàng  
Thông tin tài khoản  
Hỗ trợ trực tuyến  
Cấu hình tài khoản nhận tiền khi thanh toán trực tuyến  
Thiết lập mức phí vận chuyển  
SEO google  
Thống kê sản phẩm xem nhiều nhất  
Thống kê sản phẩm nhiều bình luận nhất  
Thống kê sản phẩm có nhiều đơn đặt hàng  
Thống kê các bình luận sản phẩm