Danh mục hóa chất tinh khiết dùng thí nghiệm, nghiên cứu, sản xuất

(1 đánh giá)

Mã SP: 398205
Vui lòng gọi

Xuất xứ :VN, Xilong, Merk, Labochem...

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :06-03-2015 23:54:50

Bảo hành :Free

Danh mục khá đầy đủ cho nhu cầu sử dụng, nghiên cứu

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHKT & DỊCH VỤ BÁCH KHOA

68 Nguyễn Viết Xuân - TP Vinh

0912686016

vattu37@gmail.com

https://vattu37.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.
      CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHKT VÀ DỊCH VỤ BÁCH KHOA
       Bach Khoa Technological Science Material and Service Company Limited
Địa chỉ: Số 11/51 Nguyễn Viết Xuân - TP Vinh - Nghệ An
MST: 2901728084 * STK Ngân hàng TMCP Á Châu ACB: 184688629
Điện thoại: 0383.568768   *   Hotline: 0912.686016
Email: vattu37@gmail.com   *  Website: http://vattubk.com    http://vattukhkt.com

 

STT Tên hóa chất tinh khiết
1 1;10 Phenanthroline C12H8N2. H2O
2 1.2.3-Benzotriazole C6H5N3
3 1 - amino-2-naphtol-4 axit sulfonic 
4 1.4 Dioxane C4H8O2
5 1;5Diphenyl- cacrabazide
6 2-Naphthol 1-C10H8O
7 1-Pentanol  C5H12O
8 2 - Dipyridyte Pouranalye
9 2;6 - Dichlorophenolindophenol
10 2;4 Dinytrophenylhidrazin C6H6O4N4
11 2.4.6 Trinitro phenol (Acid picric) C6H3N3O7
12 3;4  - Dihydroxy - phenyl
13 3.5 Dinitro salycilic axide
14 8- Hydroxyquinoline C9H7NO
15 Acetaldehyde CH3CHO
16 Acetic acid glacial CH3COOH
17 Acetol - CH3-CO-CH3
18 Acetonitril (Meck) C2H3N
19 Acetyl cenllulose
20 Acid chrome blueK C16H9N2Na3O12S
21 Acid nitrilotriacetin
22 acid Propionic
23 Acridine
24 Acridine orange
25 Adipic acid
26 Adonitol
27 Adrenalin
28 Agar
29 Agarose
30 Agridienin orange
31 Alfa - Dinitrophenol ( 2.4 - di nitrophenol)
32 Alfa - Naphthylamin
33 AlizarinGG C13H8O2(OH)2
34 Alizarin Red C14H7O7SH2O
35 Alizazin pour analyse
36 Alizazin YelowR C13H8N3O5
37 Aluminium chloride hexanhydrate AlCl3.6H2O 
38 Aluminium hydroxide Al(OH)3
39 Aluminium nitrate Al(NO3)3
40 Aluminium oxide Al2O3
41 Aluminium phoi bào Al
42 Aluminium powder Al
43 Aluminium sheet(lá) Al
44 Aluminium sulfate Al2(SO4)3 
45 Amino acetic acid 
46 Amino acetic acid -Anh
47 Aminobenzene sulfonic acid C6H7NO3S
48 Aminophyline
49 Ammonium acetate NH4CH3COO
50 Ammonium carbonate (NH4)2CO3
51 Ammonium Chloride NH4Cl
52 Ammonium Chloride (CN) NH4Cl
53 Ammonium chromat NH4Cr2O4
54 Ammonium citrate tribasic (NH4)3C6H5O7 
55 Ammonium ferric sulfate NH4Fe(SO4)2 
56 Ammonium Fluoride NH4F -chai 500g
57 Ammonium hydroxide NH4OH +NH3 
58 Ammonium metavanadate NH4VO3
59 Ammonium Molybdate (NH4)6Mo7O24.4H2Og
60 Ammonium nikel sulfate NiSO4(NH4)SO4
61 Ammonium Nitrate NH4NO3
62 Ammonium Oxalate (NH4)2C2O4
63 Ammonium Oxalate (NH4)2C2O4
64 Ammonium Persulfate (NH4)2S2O8
65 Ammonium phosphatdibasic (NH4)2HPO4g
66 Ammonium phosphate tribasic (NH4)3PO4.3H2O  
67 Ammonium photphat NH4PO6 
68 Ammonium sulfate (NH4)2SO4
69 Ammonium sulfate(CN) (NH4)2SO4
70 Ammonium sulfuacianide NH4SCN 
71 Amonium iron (II)sulfate (Muối Morh) FeSO4(NH4)2SO4
72 Amonium monosphatmonobasic (NH4)H2PO4 
73 Amoniumbicacbonat NH4HCO3 
74 Andehyt acetic 
75 Anilin - C6H5NH2 
76 Antimony oxide Sb2O3 
77 Antimony trichloride SbCl3 
78 Ascorbic acid C6H8O6
79 Asen oxide As2O3
80 Aspirin
81 Aurintri cacbonsare
82 Authranilic acide
83 Azocarmine C28H20ClN5O6S2
84 B Naphthol 2-C10H8O
85 BAP -benzylaminopurine
86 Barium Carbonate BaCO3
87 Barium Chloride BaCl2
88 Barium chromate BaCrO4
89 Barium hydroxide Ba(OH)2
90 Barium nitrate Ba(NO3)2
91 Barium sulfate BaSO4
92 Baume du canada
93 Beazidine
94 Bengen C6H6 - chai 500ml
95 Benzanldehyde C6H5CHO
96 Benzen sunfonic acid
97 Benzenessulfonyl C19H14O5S2
98 Benzidin zum blutna chweis
99 Benziline
100 Benzin 
101 Benzoesaure
102 Benzoic acid C6H5COOH
103 Benzylalcohol C6H5CH2OH
104 Bột acid sobric 
105 Bismarc brown
106 Bismuth Granulated
107 Bismuth nitrate Bi(NO3)3
108 Bismuth oxide Bi2O3
109 Bismuth sulphat BiSO4
110 Boric acid H3BO3
111 Bột Talc
112 Brillantgrun 
113 Brilliant cresyl blue
114 Brilliant green
115 Brom benzen C6H5Br
116 Brom phenol blue
117 Bromine (dung dịch Br2 3%) 
118 Bromocresol green C21H14O5Br4S
119 Bromocresol purple C21H18O8Br2S 
120 Bromocrezol red C21H16O5Br2S
121 Bromoform CHBr3
122 Bromophenol
123 Bromothymol blue C27H28Br2O5S 
124 Bron oxide B2O2 
125 Butadion(1.4) C4H6O2
126 Butanol C4H9OH
127 Butanonel (methyl ethyl ketone) C4H8O
128 Butten
129 Butyl acetate C4H10CH3COO
130 Butyl ancol C4H9OH
131 Butyric Acid 
132 Cánh kiến
133 C6H7NO3S -Sulfanilic acid 
134 Cadmium acetate Cd(CH3COO)2 
135 Cadmium chloride hydrate CdCl2.2H2O
136 Cadmium nitrate tetrahydrate Cd(NO3)2.4H20 
137 Cadmium sulfate C4H10CH3COO
138 Cadmium sulfate CdSO4
139 Calcein (Fluorexon) C30H24N2Na2O13
140 Calcium hipoclorit Ca(ClO)2
141 Calcium acetate Ca(CH3COO)2 
142 Calcium carbote CaCO3 
143 Calcium Chloride CaCl2
144 Calcium Chloride(dd) CaCl2 
145 Calcium Florua CaF2 
146 Calcium Glycero phosphate C3H7CaO6P2 
147 Calcium hydrophosphat Ca(H2PO4)2 
148 Calcium hydroxyt Ca(OH)2 
149 Calcium nitrat Ca(NO3)2
150 Calcium oxyt CaO 
151 Calcium sulfate CaSO4
152 Canci Ca
153 Cồn thơm 96 độ C2H5OH
154 Cồn tuyệt đối C2H5OH
155 Carbon ative Than hoạt tinh (bột)
156 Carbon ative than hoạt tính (viên)
157 Carbon disunlfide CS2
158 Carboxyl methyl cellulose
159 Carmin Acetic 0.5ml/ống
160 Carmin red
161 Casein
162 Casein hydrolysate
163 Chất chuẩn Magnesium-HI 38079-100
164 Cloramine B
165 Clorin
166 Chromic trioxide CrO3 
167 Chromium sulfate Cr2(SO4)3 
168 Chromium(III) chroride CrCl3.6H2O 
169 Chromium(III)oxide Cr2O3 
170 Chrysoidine
171 Citric acid C6H8O7 -chai 500g
172 Cloroform (Tricloromethane) CHCl3-chai 500ml
173 Clorua benzene C6H5Cl -chai 500g
174 CMC
175 Cobal Co
176 Cobalt chloride CoCl2.5H2O
177 Cobalt nitrate Co(NO3)2 -chai 500g
178 Cobalt oixide Co3O4
179 Cobalt sulfate CoSO4
180 Congo red C32H22O6H6S22
181 Creatinine C6H7N3O
182 Creatinine fur C4H7N3O
183 Cresol red
184 Crom nitrate Cr(NO3)3 -chai 500g
185 Crystal violet C25H30NCIN3.H2O
186 Cupferon
187 Cupric (phoi bào) Cu
188 Cupric acetate Cu(CH3COO)2 -chai 500g
189 Cupric cacborte CuCO3 -chai 500g
190 Cupric cuộn Cu
191 Cupric I chloride CuCl -chai 500g
192 Cupric Iichoride CuCl2 -chai 500g
193 Cupric lá Cu -200g
194 Cupric lá Cu -1000g
195 Cupric nitrate Cu(NO3)2 -chai 500g
196 Cupric oxide CuO - chai 500g
197 Cupric powder Cu
198 Cupric sulfate CuSO4 -chai 500g
199 Cupric sulfate CuS04(CN)
200 Cupric sulfate anhydrous CuSO4.5H2O -chai 500g
201 Cyclohexane C6H12 -chai 500ml
202 Cyclohexanol C6H12O -chai 500ml
203 Cyclohexanone C6H10O -chai 500ml
204 Dâù thông
205 Đất đèn CaC2
206 Dầu sét
207 Dextrin (C6H10O5)n.xH2O -chai 500g
208 Di methyl lamin benzendehyd -chai 500g
209 Diamino-ethane-tetra acetic acid disodium salt
210 Diammonium oxalate monohydate (NH4)2C2O4.H2O -chai 500g
211 Diammonium oxalate (NH4)2C2O4.H2O -chai 200g
212 Dibuty phtalate C6H4(COOC4H9)2 -chai 500g
213 Dichloromethane CH2Cl2 -chai 500g
214 Dichloromethane(Meck) CH2Cl2 -chai 500g
215 Diethanol amine C4H11NO2-chai 500g
216 Diethylen glycol C4H10O3 C4H10O3
217 Diphenylamin- 4sulfonic
218 Dimethyl gly oxine -lọ 25g
219 Dimethylfocmamide C3H7NO -chai 500g
220 Dimethylova zlutind C4H9NO3 -lọ 10g
221 Dimethylsulfpxide
222 Dinitrochlorobenzene C6H14O6
223 Dietyl ete C2H5-CO-C2H5 (ete ethylic)- Chai 500g
224 Diphenylamine (C6H5)2NH -lọ 25g
225 Diphenylthiocali zon C13H12N4S
226 Diphotphopentooxyt P2O5
227 DL - Alanine O2H7NO2
228 DL - B - Phenyl  - 2 Alanine
229 DL - Methionine
230 DL - 2 - Alanine
231 DL - 2 -Amino-n -butyric acid
232 DL - Aspartic acid
233 DL - iso - Leucine
234 DL - nor -leucine
235 DL - ornitine - mụnhudrochloride
236 DL - Triptophane
237 DL - Valine
238 DL - aspatic acid
239 DL - threonine C6H3O4N2Cl -lọ 5g
240 Đỏ trung tính
241 Dulcit
242 Dung dịch điện thế
243 Dung dịch PH.4
244 Dung dịch PH.7
245 Dung dịch PH.10
246 Dung dịch Feeling A
247 Dung dịch KI 10%
248 Dung dịch Lugol 10%
249 Dung dịch Knop -Hộp 2 ống
250 Dymethyl amilin C2H7N
251 Dyphenylthiocarbazon zur analyse C2OH12N3O7S
252 Đá CO2
253 EDTA Natri -C10H14N2Na2O8.2H2O
254 EDTA (Acid) -chai 250g
255 Eosin potassium ind
256 Eosin Y 
257 Eosin yellowish
258 Eri clorome black (E T100) C20H20CIN3
259 Erio chrome black C20H6O5Br42
260 Ethanol amin HOCH2CH2NH2
261 Ether ethylic (C2H5)2CO- chai 500ml
262 Etherpentrol 30*60 cha500ml
263 Etherpentrol 60*90
264 Ethyl axetat C2H5CH3COO -chai 500ml
265 Glycin (Amino acetic acid)
266 Glycine
267 Got AST
268 Ferric (phoi) Fe
269 Ferric II chloride anhydrous FeCl2.4H2O -chai 500g
270 Ferric III chloride anhydrous FeCl3.6H2O -chai 500g
271 Tinh dầu bạc hà - chai 500ml
272 Ferric citrate FeC6H5O7 -chai 500g
273 Ferric III oxide Fe2O3 -chai 500g
274 Ferric nitrate Fe(NO3)3 -chai 500g
275 Ferric powder reduced Fe -chai 500g
276 Ferrous sulphide FeS -chai 500g
277 Fluorescein
278 Formandehyde HCHO -chai 500ml
279 Formic acid HCOOH -chai 500ml
280 Fucfural
281 Fuchsin Acid C20H12O5
282 Fuchsin B - C20H17N32O9S2 - lọ 10g
283 Fumaric acide
284 Gôm arabic
285 Gallussaure C7H6O5
286 Garanties chein
287 Gelatin -chai 500g
288 Gentian Violete (crystan violet)
289 Giemsa stains
290 Glucose C6H12O6.H2O -chai 500g
291 Glycerin C3H8O3 -chai 500ml
292 Ethyl glycol 400-C4H10O2 - chai 500ml
293 Ethylen diamin H2NCH2CH2NH2 - chai 500ml
294 Ethylene glycol C2H6O2 - chai 500ml
295 F-Clean
296 HEC
297 Magnesium carbonate basic (MgCO3)4Mg(OH)2.5H2O-chai500g
298 Hydrazin hydrate N2H4H2O
299 Hydrazin sulfate H2NNH2
300 Hydrobromic acid HBr -chai 500ml
301 Hydrochloric acid HCl -merk -chai 500ml
302 Hydrochloric acid HCl -TQ -chai 500ml
303 Hydrochloric acid HCL (CN)
304 Hydrofluoric acid HF -chai 500ml
305 Hydrogen peoxide H2O2 -chai 500ml
306 Hydrogen peoxide H2O2 (CN)
307 Hydroquinone C6H4(OH)2
308 Hydroxylamine (NH2OH)2H2Cl2
309 Hydroxylamonium chloride NH2OHHCl
310 IBA
311 Idacal green
312 Idacal stranbrrey
313 Indigo Carmin
314 Iodine I2 chai 500g
315 Iron (II) sulfate heptahydrate FeSO4.7H2O -chai 500g
316 Iso amyl alcohol (CH3)2CHCH2CH2OH -chai 500ml
317 Isoamyl acetate CH3COOCH2CH2-CH(CH3)2 -chai 500ml
318 Lantan III oxit La2O3
319 Izobutylic C4H10O -chai 500ml
320 Kali phtalic C8H5O4K -chai 500g
321 Kali Silicon Florua K2SiF6 -chai 500g
322 Kali thiocianate -chai 500g
323 Kháng sinh đặc biệt cho tôm cá
324 Kẽm giấy
325 Kẽm lá
326 Kinetin
327 Kloranhydrate
328 Kreatinin C4H2N3O -lọ 25g
329 L - Arabinose -lọ 25g
330 L - Asparagine
331 L - asparagine
332 L - Cysteine hydrochloride
333 L - Cystine
334 L - Glutaminic acid
335 L - Histidine monohydrochloride
336 L - Hydroxy - proline
337 L - leucine
338 L - Lysine monohydroklride C6H5ClN2O2
339 L - tyrosine
340 L- weinsaure C4H6O6
341 LAB (polyvinylpyrrolidon)
342 Lactalbumin - hydrolysat
343 Lactic acid C3H6O3 -chai 500ml
344 Lactose C12H22O11 -chai 500g
345 Lantan
346 Lantan chloride LaCl3
347 Isopropyl alcohol (CH3)2CHOH - chai 500ml
348 Lantanoxide La2O3
349 Lauri sunfat
350 Lauri sunfat - CN
351 Lead bột Pb
352 Lead chloride PbCl2 -chai 500g
353 Lead hạt Pb
354 Lead II acetate Pb(CH3COO)2 -chai 500g
355 Lead Nitrate Pb(NO3)2 -chai 500g
356 Lead oxide III PbO3
357 Lead oxide red Pb3O4 -túi 1kg
358 Lead oxide PbO -chai 500g
359 Lenzol
360 Lithium carbonate Li2CO3
361 Lithium chloride LiCl
362 Lithium hydroxide LiOH
363 Lithium sulfate Li2SO4
364 Lưu huỳnh S -TK
365 Lưu huỳnh CN
366 Màu xanh
367 Magiê bột Mg powder -chai 250g
368 Magie băng Mg -chai 450g
369 Monocloacetic acid
370 Magnesium acetate Mg(CH3COO)2.4H2O -chai 100g
371 Hecxan methylentetramin C6H12N4 -chai 500g
372 Magnesium chloride hexahydrat MgCl2.6H2O -chai500g
373 Magnesium Hydroxide Mg(OH)2 -chai 250g
374 Magnesium nitrate Mg(NO3)2.6H2O -chai 500g
375 Magnesium oxalate (COO)2Mg.2H2O -chai 250g
376 Magnesium oxide MgO -túi 250g
377 Magnesium sulphate MgSO4.7H2O -chai 500g
378 Malachite green C23H25CIN2
379 Manganese acetate Mn(CH3COO)2 -chai 200g
380 Manganese chloride MnCl2.4H2O -chai 500g
381 Manganese dioxyt MnO2 -chai 250g
382 Manganese nitrate Mn(NO3)2 -chai 500g
383 Manganese oxalate Mn(COO)2 -chai 250g
384 Manganese sulphate MnSO4.H2O -chai 500g
385 Manitol C6H8O6 -chai 100g
386 Methanol(TQ) CH3OH -chai 500ml
387 Men xử lý vi sinh môi trường
388 Mentol
389 Mercuric chloride HgCl2
390 Mercuric Hg
391 Mercuric iodide HgI2
392 Mercuric nitrate Hg(NO3)2
393 Mercuric sulfate HgSO4
394 Methyl benzoat -chai 500ml
395 Methyl blue C37H27N3O9S3
396 Methyl green
397 Methyl orange C14H14N3O3S -25g
398 Methyl red (Đỏ) C15H15N3O2
399 Methyl rot
400 Methyl violet C24H28CIN3
401 Methylen blue C16H18N3SCl
402 Molypdic acid H2MoO -chai 500g
403 Magie sợi;cuộn Mg -túi 25g
404 Muối mật
405 Mure xide C8H8N6O6
406 Myo -inositol
407 Mythylamino phenol sulfate
408 n.Hexane C6H14 -chai 500ml
409 n.Octanol C8H17OH
410 N;N-Dichthylformamide C3H7NO
411 Na.4- Diphenylamine sunphonat
412 Naphthalene C10H8 -chai 500ml
413 Naphthyl acetic acid
414 Naphtol green B -C30H15FeN3Na3O15S3
415 Natri cobatini tride
416 Natri deoxychlorate
417 Natri dihydro phôtphat Na2HPO4 -chai 500g
418 Natri diociclo
419 Natri hydrate granulated
420 Natri peiodade
421 Natri pyrophosphate Na4P2O7 -chai 500g
422 Natri sulfacetamide
423 Natri tetrafilin
424 Natri thyoglycolate
425 Natri silicat lỏng NaSiO3 (CN)
426 Natricyanua NaCN
427 Natriumfloride
428 Neutral red -lọ 50g
429 Nicke sulfate Ni2SO4 - chai 500g
430 Nickel acetate Ni(CH3COO)2
431 Nickel carbonate basic Ni2CO3
432 Nickel chloride hexanhydrate NiCl2
433 Nickel nitrate Ni(NO3)2
434 Ninhydrin - lọ 25g
435 Nitric acid HNO3 -chai 500ml
436 Nitric acid HNO3 (CN)
437 Nitric acid HNO3 (Merk)
438 Nitro benzene C6H5NO2
439 Nitro frusid NaFe(CN)5NO
440 Nitro phenol
441 N-N Dimethylaniline C8H11N
442 Novocain -chai 500g
443 n-Propylic
444 O.Toluidine CH3C6H4NH2
445 Oleic acid C17H33COOH -chai 500ml
446 ống chuẩn AgNO3 0.1N
447 ống chuẩn BaCl2 0.1N
448 ống chuẩn EDTA  0.5M
449 ống chuẩn EDTA 0.05M
450 ống chuẩn HCl  0.1N
451 ống chuẩn KI  0.1N
452 ống chuẩn KMnO4 0.1N
453 ống chuẩn Na2CO3 0.1N
454 ống chuẩn NaCl2  0.1N
455 ống chuẩn H2SO4  0.05M
456 ống chuẩn H2SO4  0.1N
457 ống chuẩn H2SO4 1N
458 ống chuẩn HNO3
459 ống chuẩn K2Cr2O7 0.1N
460 ống chuẩn KMnO4 1N
461 ống chuẩn NaOH  0.1N
462 ống chuẩn oxalic  H2C2O4 0.1N
463 ống chuẩn Na2S2O3 0.1N
464 Orange
465 Oxalic acid H2C2O4 - chai 500ml
466 Phosphoric acid H3PO4 -chai500ml
467 P -Demethyamino benzaldehyde
468 P -Demethyllamino benzaldehyde (Meck)
469 PAN (1.2 pyridylazo- 2phtol) C15H11N3O
470 Paraffin cục
471 Paraffin liquid -chai 500ml
472 Paragomanxit
473 P-Dimethylamino benzaldehyde-C9H11ON
474 Pepsin
475 Peptol -lọ 250g
476 Perchloric acid HClO4 -chai 500ml
477 Phenglarsan saure
478 Phenol C6H5OH -chai 500ml
479 Phenol red
480 Phenolphthalein C20H14O4 - lọ 25g
481 Phenolphthalein C20H14O4 (Anh)
482 Phenolphthalein (Dung dịch 1%)
483 Phenyl methanol
484 Phloroglucinol dihydrate puriss
485 Phosphomolitdic H7P(Mo2O7)6
486 P-crezol C7H8O - chai 500ml
487 Phosphoric acid H3PO4 (ngoại)-chai500ml
488 Phosphorus red -P
489 Phosphorus trắng -P
490 Phtalic anhydric -chai 500ml
491 Polyethylenglycol 4000
492 Potassim Iotdua KIO4
493 Potassium -K
494 Potassium acetate CH3COOK -chai 500g
495 Potassium aluminum sulfate KAl(SO4)2 -chai 500g
496 Potassium bromate KBrO3 -chai 500g
497 Potassium bromide KBr -TQ -chai 500g
498 Potassium bromide -KBr (Meck)
499 Potassium carbonate K2CO3 -chai 500g
500 Potassium chlorate KClO3 -chai 500g
501 Potassium chlorate KCLO3(CN)
502 Potassium chloride KCl -chai 500g
503 Potassium chromate K2CrO4 -chai 500g
504 Potassium cyanua KCN -chai 500g
505 Potassium cyanua KCN - Anh
506 Potassium dichromate K2Cr2O3 -chai 500g
507 Potassium dichromate K2Cr2O3 -chai 100g
508 Potassium dicromate K2Cr2O7 -chai 500g
509 Potassium dihydromate KH2PO4 -chai 500g
510 Potassium ferricyanide K3Fe(CN)6 -chai 250g
511 Potassium ferrocyanide K4Fe(CN)6 -lọ100g
512 Potassium fluoride KF -chai 500g
513 Potassium gluconete
514 Potassium hydrogen carbonate KHCO3 -chai 500g
515 Potassium hydrogen carbonate KHCO3 -chai 100g
516 Potassium hydrogen sulfate KHSO4 -chai 500g
517 Potassium hydrogenphosphat K2HPO4 -chai 500g
518 Potassium hydroxide KOH -chai 500g
519 Potassium iodate KIO3 -chai 500g
520 Potassium iodate KIO3 (CN)
521 Potassium iodide KI -chai 500g
522 Potassium iodide (Dung dịch KI 10%)
523 Potassium iodide KI (Meck) -chai 500g
524 Potassium metabisulfite K2S2O5 -chai 500g
525 Potassium nitrate KNO3 -chai 500g
526 Potassium nitrate (CN)
527 Potassium nitrite KNO2 -chai 500g
528 Potassium oxalate K2C2O4 -chai 500g
529 Potassium permanganate KMnO4 -chai 500g
530 Potassium permanganate KMnO4 (ấn Độ) -bao 1 kg
531 Potassium permanganate KMnO4 (ấn Độ) -bao 0.5 kg
532 Potassium permanganate KMNO4 (CN)
533 Potassium peroxydisulfate K2S2O8 -chai 500g
534 Potassium pyrophosphate K2S2O7 -chai 500g
535 Potassium sodium cacbonate KNaCO3 -chai 500g
536 Potassium sodium tartratetetrahydrate C4H4O6KNa -chai 500g
537 Potassium sulfate K2SO4 -chai 500g
538 Potassium sulfocyanate KSCN -chai 500g
539 Pourpre de bromo cresol
540 Povidine 4%
541 Pradium nitrat Pd 46%
542 Pyridine C5H5N -chai 500ml
543 Pyrogalic acid C6H603
544 Pyrogallol _ngoai
545 Pyrogalol
546 Raffinose hydrate -lọ 100g
547 Resocinol mC6H4(OH)2
548 Rhodamine lọ 25g
549 Rouge dephenol ind
550 Saccarose C12H22O11 -chai 500g
551 Saframl
552 Safranine -lọ 25g
553 Salicin
554 Salysilic acid C7H6O3-chai 250g
555 Saponin
556 Sắt (3) sulfate Fe2(SO4)3 -chai 500g
557 Sắt bột - Fe
558 Sdium sulfosalicylate NaC7H5O6S -chai 500g
559 Selenium -Se
560 Silicagel -chai 500g
561 Silicagel (CN)
562 Silicon dioxide SiO2 -chai 500g
563 Silicon tungtric
564 Silicotungstic acid
565 Silver diethyldithio carbamate
566 Silver nitrate AgNO3
567 Silver nitrate (AgNO3 pha loãng 5%)
568 Silver sulfate Ag2SO4
569 Soda lime (Canxi txia)
570 Sodium  nitrate NaNO3 -chai 500g
571 Sodium acetate anhydrous NaCH3COO -lọ 500g
572 Sodium barbiton-chai 500g
573 Sodium benzoate NaC6H5COO -chai 250g
574 Sodium bisulfate monohydrate NaHSO4.H2O -chai 500g
575 Sodium bromate NaBrO3 -chai 500g
576 Sodium bromide NaBr -chai 500g
577 Sodium carbonate anhydrous Na2CO3 -chai 500g
578 Sodium carbonate crystal Na2CO3.H2O -chai 500g
579 Sodium chlorate NaClO3 -chai 500g
580 Sodium chloride NaCl -chai 500g
581 Sodium citrate C6H5Na3O7 -chai 500g
582 Sodium cobaltnitrite
583 Sodium deoxycholate C24H39O4Na
584 Sodium dichromate Na2Cr2O7 -chai 500g
585 Sodium diethyldithio carbamate (C2H5)2NNaS2. 3H2O -lọ 25g
586 Sodium dihydrogen phosphat monohydrate NaH2PO4 -chai 500g
587 Sodium dodecyl sunphats -chai 500g
588 Sodium floride NaF -chai 500g
589 Sodium formate NaHCOO -chai 500g
590 Sodium hydrogen carbonate NaHCO3 -chai 500g
591 Sodium hydrogen sulfate NaHSO3 -chai 500g
592 Sodium hydrotactrat NaHC4H4O6 -chai 500g
593 Sodium hydroxide NaOH -chai 500g
594 Sodium hydroxide NaOH (Meck) -chai 500g
595 Sodium hypochloride NaOCl -chai 500ml
596 Sodium hypophosphite NaH2PO2.H2O -chai 500g
597 Sodium Iodide NaI -chai 500g
598 Sodium metaborate NaBO2 -chai 500g
599 Sodium Metal Na
600 Sodium Metal Na -chai 250g
601 Sulfosalicylic acid C7H6O6S2H2O -chai 500g
602 Sodium nitrite NaNO2 -chai 500g
603 Sodium oxalate Na2C2O4 -chai 500g
604 Sodium peroxide Na2O2 92%
605 Sodium peroxide Na2O2 98%
606 Sodium phosphate Na3PO4 -chai 500g
607 Sodium pyrophosphate decahydrate Na4P2O7 -chai 500g
608 Sodium salicylate NaC7H5O3 - chai 500g
609 Sodium selenite Na2SeO3
610 Sodium silicate nonahydrate Na2SiO3 -chai 500g
611 Sodium stannate Na2SnO3
612 Sodium sulfate anhydrous Na2SO4 -chai 500g
613 Sodium sulfate Na2S04 (CN)
614 Natri tetraborat (Na2B407) (CN)
615 Sodium sulfide Na2S -chai 500g
616 Sodium sulfite anhydrous Na2SO3 -chai 500g
617 Sodium sulfite anhydrous Na2SO3 (CN)
618 Sodium tetraborate decahydrate Na2B4O7.10H2O -chai 500g
619 Sodium tetraphenyl boron lọ 25g
620 Sodium thiocyanate NaSCN -chai 500g
621 Sodium thiocyanate NaSCN -chai 200g
622 Sodium thiosulfate Na2S2O3.5H2O -chai 500g
623 Sodium thiosulfate Na2S2O3 (CN)
624 Sodium Wolframat Na2WO4.H2O -chai 500g
625 Sodium Wolframat Na2WO4.H2O
626 SodiumFero Na2Fe(CN)5NO -chai 500g
627 Sodiumpentasulfate Na2S2O5 -chai 500g
628 Solochrome black T -C20H12N3Na
629 Sorbisaine
630 Sorbit reinst -lọ 25g
631 Spdium chromate Na2CrO4 -chai 500g
632 Sorbitol(Anh)
633 Neosorb (Sorbitol) phi 225kg (CN)
634 Stearic acid C17H35COOH -chai 500g
635 Stearic acid C17H35COOH -chai 250g
636 Strontium chloride SrCl2
637 Strontium nitrat Sr(NO3)2 -chai 500g
638 Strontium sulfate SrSO4
639 Succinic acid C4H6O4 -chai 500g
640 Sudan III -lọ 100g
641 Sulfamic acid HO.SO2NH2 -chai 500g
642 Sodium molybdate Na2MoO4 - hộp 500g
643 Sulfuric acid  H2SO4 -chai500ml
644 Sulfuric acid  H2SO4  (ngoại)-chai 1000ml
645 Sulfurous acid H2SO3-chai500m
646 Sunfamilic acide NH2SO3H
647 Sunfanilamit
648 Sunfanilic acid NH2C6H4SO3H-lọ 250g
649 Sunfanilic acid NH2C6H4SO3H-lọ 100g
650 Sunlfacylaun
651 Tamex (Butraline)
652 Tannic acid C76H52O46
653 Tannin
654 Tartaric acid C4H6O6 -chai 500g
655 Tartaric acid C4H6O6 -chai 150g
656 Tartaric acid C4H6O6 -chai 100g
657 TCBS aga (Meck)
658 Terpin hydrate
659 Test gram âm
660 Test gram dươg
661 Tetrabutyl titanane Ti(C4H9)4
662 Tetrahydrofuran C4H80
663 Tetrahydroxyantharaquirone
664 Thiếc(II) chlorua SnCl2 -chai 500g
665 Thiếc(II) sulphate SnSO4
666 Thiếc dioxide SnO2
667 Thiếc hạt Sn -chai 500g
668 Thiếc hạt Sn -chai 100g
669 Thiourea H2NCSNH2 -chai 500g
670 Thorin
671 Thioacetamide (AR) -l? 25g
672 Thuốc diệt muỗi
673 Thymol blu
674 Thymolblue
675 Tin tetrachloride anhydrous SnCl4
676 Tinh bột tan Starch Soluble (C6H10O5)n -chai 500g
677 Tinh bột tan Starch Soluble (C6H10O5)n -chai 250g
678 Tinh dầu chanh - chai 500ml
679 Tinh dầu sả
680 Titanium dioxide TiO2
681 Titanium tetrachloride TiCl4
682 Titanium trichloride TiCl3
683 Toluene C6H5CH3 -chai 500ml
684 Toluidine blue
685 Tri - Potasium citrate(Anh) K3C6H5O7
686 Triamonium citrate C6H17N3O7 -chai 500g
687 Tributyl phosphate C12H27O4P
688 Tricalcium phosphat Ca3(PO4)2 - hộp 500g
689 Trichloroacetic acid CCl3COOH - chai 500ml
690 Trichloroethylene C2HCl3 -chai 500ml
691 Triethanolamine (HOCH2CH2)3N -chai 500ml
692 Triethylene glycol C6H24O4
693 Tungtric acid
694 Urany acetat
695 Vaselin 
696 Vonfram oxyt V2O5
697 Xanh Crezyl
698 Xylene C8H10 
699 Xylenol orange
700 Yeast extrac
701 Zarucni list Na2C10H14O8N2
702 Zinc acetate Zn(CH3COO)2 
703 Zinc chloride ZnCl2 
704 Zinc granular Zn 
705 Zinc iodua ZnI2
706 Zinc nitrate Zn(NO3)2 
707 Zinc oxyde ZnO 
708 Zinc powder Zn
709 Zinc Sulfate ZnSO4
710 Zinc Sulfate ZnSO4 
711 Zinc Sulfate ZnSO4 (Anh)
712 Zirconium kim loại

 

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHKT & DỊCH VỤ BÁCH KHOA

68 Nguyễn Viết Xuân - TP Vinh

vattu37@gmail.com

https://vattu37.gianhangvn.com

0912686016

Sản phẩm xem thêm