Đèn điện - Đèn sạc | 561 sản phẩm

Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-30 100/5A

Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-30 100/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-30 100/5A - Đường kính trong: 30mm - Dòng điện: 100/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-30 75/5A

Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-30 75/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-30 75/5A - Đường kính trong: 30mm - Dòng điện: 75/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-30 50/5A

Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-30 50/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường nhựa vuông CNC - Model MSQ-30 50/5A - Đường kính trong: 30mm - Dòng điện: 50/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-110 4000/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-110 4000/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-110 4000/5A - Đường kính trong: 110mm - Dòng điện: 4000/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-110 3000/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-110 3000/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-110 3000/5A - Đường kính trong: 110mm - Dòng điện: 3000/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-110 2500/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-110 2500/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-110 2500/5A - Đường kính trong: 110mm - Dòng điện: 2500/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-110 2000/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-110 2000/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-110 2000/5A - Đường kính trong: 110mm - Dòng điện: 2000/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-110 1600/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-110 1600/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-110 1600/5A - Đường kính trong: 110mm - Dòng điện: 1600/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-90 1500/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-90 1500/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-90 1500/5A - Đường kính trong: 90mm - Dòng điện: 1500/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-90 1200/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-90 1200/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-90 1200/5A - Đường kính trong: 90mm - Dòng điện: 1200/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-90 1000/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-90 1000/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-90 1000/5A - Đường kính trong: 90mm - Dòng điện: 1000/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-90 800/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-90 800/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-90 800/5A - Đường kính trong: 90mm - Dòng điện: 800/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 15VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-59 600/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-59 600/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-59 600/5A - Đường kính trong: 59mm - Dòng điện: 600/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-59 500/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-59 500/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-59 500/5A - Đường kính trong: 59mm - Dòng điện: 500/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-59 400/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-59 400/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-59 400/5A - Đường kính trong: 59mm - Dòng điện: 400/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 10VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 300/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 300/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 300/5A - Đường kính trong: 35mm - Dòng điện: 300/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 250/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 250/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 250/5A - Đường kính trong: 35mm - Dòng điện: 250/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 200/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 200/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 200/5A - Đường kính trong: 35mm - Dòng điện: 200/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 150/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 150/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 150/5A - Đường kính trong: 35mm - Dòng điện: 150/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 100/5A

Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 100/5A

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Biến dòng đo lường CNC - Model RCT-35 100/5A - Đường kính trong: 35mm - Dòng điện: 100/5A - Cấp chính xác: Class 1 - Dung lượng: 5VA