Hồ Chí Minh | 459 sản phẩm

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 2500m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 2500m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 2500m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 1500m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 1500m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 1500m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 30000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 30000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 30000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 29000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 29000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 29000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 28000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 28000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 28000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 27000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 27000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 27000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 26000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 26000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 26000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 25000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 25000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 25000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 24000m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 24000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 24000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 23000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 23000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 23000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 22000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 22000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 22000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 21000m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 21000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 21000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 20000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 20000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 20000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 19000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 19000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 19000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 18000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 18000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 18000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 17000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 17000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 17000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 16000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 16000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 16000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 15000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 15000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 15000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 14000m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 14000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 14000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 13000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 13000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 13000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng