Hóa chất bảo dưỡng | 245 sản phẩm

EDWARDS OIL ULTRA GRADE 19

EDWARDS OIL ULTRA GRADE 19

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 19 Vapour pressure mbar: 20°C- 1 x 10-8 100°C- 1.0 x 10-3 Molecular weight: 420 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C- 143.7 at 40°C- 48.6 Pour point °C: -16 Flash point °C: 230 Auto ignition point °C: 355 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
EDWARDS VACUUM OIL ULTRA GRADE 19

EDWARDS VACUUM OIL ULTRA GRADE 19

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 19 Vapour pressure mbar: 20°C- 1 x 10-8 100°C- 1.0 x 10-3 Molecular weight: 420 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C- 143.7 at 40°C- 48.6 Pour point °C: -16 Flash point °C: 230 Auto ignition point °C: 355 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
EDWARDS VACUUM PUMP OIL ULTRA GRADE 19

EDWARDS VACUUM PUMP OIL ULTRA GRADE 19

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 19 Vapour pressure mbar: 20°C- 1 x 10-8 100°C- 1.0 x 10-3 Molecular weight: 420 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C- 143.7 at 40°C- 48.6 Pour point °C: -16 Flash point °C: 230 Auto ignition point °C: 355 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
VACUUM PUMP OIL EDWARDS ULTRA GRADE 19

VACUUM PUMP OIL EDWARDS ULTRA GRADE 19

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 19 Vapour pressure mbar: 20°C- 1 x 10-8 100°C- 1.0 x 10-3 Molecular weight: 420 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C- 143.7 at 40°C- 48.6 Pour point °C: -16 Flash point °C: 230 Auto ignition point °C: 355 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
EDWARDS ULTRA GRADE 19

EDWARDS ULTRA GRADE 19

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 19 Vapour pressure mbar: 20°C- 1 x 10-8 100°C- 1.0 x 10-3 Molecular weight: 420 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C- 143.7 at 40°C- 48.6 Pour point °C: -16 Flash point °C: 230 Auto ignition point °C: 355 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
DẦU EDWARDS ULTRA GRADE 19

DẦU EDWARDS ULTRA GRADE 19

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 19 Vapour pressure mbar: 20°C- 1 x 10-8 100°C- 1.0 x 10-3 Molecular weight: 420 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C- 143.7 at 40°C- 48.6 Pour point °C: -16 Flash point °C: 230 Auto ignition point °C: 355 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
DẦU BƠM CHÂN KHÔNG ULTRA GRADE 19

DẦU BƠM CHÂN KHÔNG ULTRA GRADE 19

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 19 Vapour pressure mbar: 20°C- 1 x 10-8 100°C- 1.0 x 10-3 Molecular weight: 420 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C- 143.7 at 40°C- 48.6 Pour point °C: -16 Flash point °C: 230 Auto ignition point °C: 355 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
NHỚT EDWARDS ULTRA GRADE 19

NHỚT EDWARDS ULTRA GRADE 19

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 19 Vapour pressure mbar: 20°C- 1 x 10-8 100°C- 1.0 x 10-3 Molecular weight: 420 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C- 143.7 at 40°C- 48.6 Pour point °C: -16 Flash point °C: 230 Auto ignition point °C: 355 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
DẦU BÔI TRƠN ULTRA GRADE 19

DẦU BÔI TRƠN ULTRA GRADE 19

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 19 Vapour pressure mbar: 20°C- 1 x 10-8 100°C- 1.0 x 10-3 Molecular weight: 420 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C- 143.7 at 40°C- 48.6 Pour point °C: -16 Flash point °C: 230 Auto ignition point °C: 355 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
NHỚT CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 19

NHỚT CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 19

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 19 Vapour pressure mbar: 20°C- 1 x 10-8 100°C- 1.0 x 10-3 Molecular weight: 420 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C- 143.7 at 40°C- 48.6 Pour point °C: -16 Flash point °C: 230 Auto ignition point °C: 355 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
DẦU BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 19

DẦU BƠM CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 19

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 19 Vapour pressure mbar: 20°C- 1 x 10-8 100°C- 1.0 x 10-3 Molecular weight: 420 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C- 143.7 at 40°C- 48.6 Pour point °C: -16 Flash point °C: 230 Auto ignition point °C: 355 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
DẦU BƠM HÚT CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 19

DẦU BƠM HÚT CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 19

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 19 Vapour pressure mbar: 20°C- 1 x 10-8 100°C- 1.0 x 10-3 Molecular weight: 420 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C- 143.7 at 40°C- 48.6 Pour point °C: -16 Flash point °C: 230 Auto ignition point °C: 355 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 19

DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 19

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 19 Vapour pressure mbar: 20°C- 1 x 10-8 100°C- 1.0 x 10-3 Molecular weight: 420 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C- 143.7 at 40°C- 48.6 Pour point °C: -16 Flash point °C: 230 Auto ignition point °C: 355 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 20

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 20

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 20 Đặc tính kỹ thuật: Vapour pressure mbar: 20°C - 2.1 x 10-7 100°C- 3.0 x 10-3 Molecular weight: 500 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C-352 at 40°C - 103 Pour point °C : -12 Flash point °C: 260 Auto ignition point °C: 365 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
DẦU ULTRA GRADE 20

DẦU ULTRA GRADE 20

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 20 Đặc tính kỹ thuật: Vapour pressure mbar: 20°C - 2.1 x 10-7 100°C- 3.0 x 10-3 Molecular weight: 500 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C-352 at 40°C - 103 Pour point °C : -12 Flash point °C: 260 Auto ignition point °C: 365 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
DẦU CHÂN KHÔNG ULTRA GRADE 20

DẦU CHÂN KHÔNG ULTRA GRADE 20

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 20 Đặc tính kỹ thuật: Vapour pressure mbar: 20°C - 2.1 x 10-7 100°C- 3.0 x 10-3 Molecular weight: 500 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C-352 at 40°C - 103 Pour point °C : -12 Flash point °C: 260 Auto ignition point °C: 365 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
EDWARDS OIL ULTRA GRADE 20

EDWARDS OIL ULTRA GRADE 20

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 20 Đặc tính kỹ thuật: Vapour pressure mbar: 20°C - 2.1 x 10-7 100°C- 3.0 x 10-3 Molecular weight: 500 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C-352 at 40°C - 103 Pour point °C : -12 Flash point °C: 260 Auto ignition point °C: 365 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
EDWARDS VACUUM OIL ULTRA GRADE 20

EDWARDS VACUUM OIL ULTRA GRADE 20

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 20 Đặc tính kỹ thuật: Vapour pressure mbar: 20°C - 2.1 x 10-7 100°C- 3.0 x 10-3 Molecular weight: 500 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C-352 at 40°C - 103 Pour point °C : -12 Flash point °C: 260 Auto ignition point °C: 365 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
EDWARDS VACUUM PUMP OIL ULTRA GRADE 20

EDWARDS VACUUM PUMP OIL ULTRA GRADE 20

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 20 Đặc tính kỹ thuật: Vapour pressure mbar: 20°C - 2.1 x 10-7 100°C- 3.0 x 10-3 Molecular weight: 500 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C-352 at 40°C - 103 Pour point °C : -12 Flash point °C: 260 Auto ignition point °C: 365 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559
VACUUM PUMP OIL EDWARDS ULTRA GRADE 20

VACUUM PUMP OIL EDWARDS ULTRA GRADE 20

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

DẦU BƠM EDWARDS ULTRA GRADE 20 Đặc tính kỹ thuật: Vapour pressure mbar: 20°C - 2.1 x 10-7 100°C- 3.0 x 10-3 Molecular weight: 500 Specific gravity at 15°C: 0.86 Viscosity cSt: at 20°C-352 at 40°C - 103 Pour point °C : -12 Flash point °C: 260 Auto ignition point °C: 365 Sulphur content % mass/mass: 0

công ty tnhh ky thuật và dịch vụ minh phú 244/44 duong đình hội, phường tăng nhơn phú b, quận 9 0985459559