Mâm đồng phong thủy - Thuận Buồm Xuôi Gió

Đường kính 52 cm, trọng lượng 13kg

Tranh chạm mâm đồng ý nghĩa, mong muốn mọi sự tốt đẹp như thuyền ra khơi thuận gió gặp gió lành mà thông thuận đến bờ đến bến.

Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên.

Chỉ cần làm việc hợp với đạo lý, thì mọi việc đều có thể thông thuận, sẽ được những gì mình đáng có.

Chi tiết liên hệ: Đồ Đồng Đại Bái.

Mâm đồng phong thủy - Thuận Buồm Xuôi Gió