Máy hủy tài liệu | 1375 sản phẩm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P36i - 1 x 5 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P36i - 1 x 5 mm

(1 đánh giá)

4,652,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i  - 1 x 5 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i - 1 x 5 mm

(1 đánh giá)

2,100,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 1 x 5 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 1 x 5 mm

(1 đánh giá)

3,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM Pure 830 - 3.9mm

Máy hủy giấy HSM Pure 830 - 3.9mm

(1 đánh giá)

2,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM Pure 730 - 4,5 x 30mm

Máy hủy giấy HSM Pure 730 - 4,5 x 30mm

(0 đánh giá)

3,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 3.9 x 40mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 3.9 x 40mm

(1 đánh giá)

4,300,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy GBC CS 30-36 230V

Máy hủy giấy GBC CS 30-36 230V

(2 đánh giá)

45,700,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i - 4.5 x 30mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i - 4.5 x 30mm

(0 đánh giá)

2,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO P36i - 3,9mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO P36i - 3,9mm

(0 đánh giá)

3,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO B35 - 3,9 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B35 - 3,9 mm

(0 đánh giá)

4,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 3,9 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 3,9 mm

(0 đánh giá)

3,105,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM Pure 740 - 5.8 mm

Máy hủy giấy HSM Pure 740 - 5.8 mm

(1 đánh giá)

2,685,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM Pure 630 - 3.9 mm

Máy hủy giấy HSM Pure 630 - 3.9 mm

(0 đánh giá)

2,360,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy công suất lớn HSM SECURIO AF500 - 1,9 x 15mm

Máy hủy giấy công suất lớn HSM SECURIO AF500 - 1,9 x 15mm

(0 đánh giá)

3,960,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM Pure 120 - 4 x 25mm

Máy hủy giấy HSM Pure 120 - 4 x 25mm

(0 đánh giá)

2,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM Pure 220 - 4 x 25mm

Máy hủy giấy HSM Pure 220 - 4 x 25mm

(1 đánh giá)

2,300,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM Pure 320 - 5.8mm

Máy hủy giấy HSM Pure 320 - 5.8mm

(1 đánh giá)

2,800,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO C14 - 3,9 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO C14 - 3,9 mm

(2 đánh giá)

1,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO C16 - 5.8mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO C16 - 5.8mm

(1 đánh giá)

2,200,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy hủy giấy HSM SECURIO C18 - 3,9 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO C18 - 3,9 mm

(1 đánh giá)

1,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522