Máy lắc máu | 36 sản phẩm

TỦ ẤM LẮC 580 LÍT , MODEL: VIS-580, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẮC 580 LÍT , MODEL: VIS-580, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẮC 580 LÍT , MODEL: VIS-580, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẠNH LẮC 580 LÍT , MODEL: VIS-580R, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẠNH LẮC 580 LÍT , MODEL: VIS-580R, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẠNH LẮC 580 LÍT , MODEL: VIS-580R, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẠNH LẮC 175 LÍT , MODEL: VIS-180R, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẠNH LẮC 175 LÍT , MODEL: VIS-180R, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẠNH LẮC 175 LÍT , MODEL: VIS-180R, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẮC 175 LÍT , MODEL: VIS-180, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẮC 175 LÍT , MODEL: VIS-180, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẮC 175 LÍT , MODEL: VIS-180, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẠNH LẮC 260 LÍT , MODEL: HIS-260R, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẠNH LẮC 260 LÍT , MODEL: HIS-260R, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẠNH LẮC 260 LÍT , MODEL: HIS-260R, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẠNH LẮC 188 LÍT , MODEL: HIS-180R, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẠNH LẮC 188 LÍT , MODEL: HIS-180R, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẠNH LẮC 188 LÍT , MODEL: HIS-180R, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẮC 188 LÍT , MODEL: HIS-180, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẮC 188 LÍT , MODEL: HIS-180, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẮC 188 LÍT , MODEL: HIS-180, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẮC 260 LÍT , MODEL: HIS-260, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẮC 260 LÍT , MODEL: HIS-260, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẮC 260 LÍT , MODEL: HIS-260, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẠNH LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-070R, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẠNH LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-070R, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẠNH LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-070R, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-070, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-070, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-070, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẠNH LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-L70R, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẠNH LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-L70R, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẠNH LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-L70R, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
TỦ ẤM LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-L70, HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ ẤM LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-L70, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ ẤM LẮC 70 LÍT , MODEL: DIS-L70, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
MÁY LẮC ORBITAL- MODEL: DS-O200, HÃNG: TAISITE/MỸ

MÁY LẮC ORBITAL- MODEL: DS-O200, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY LẮC ORBITAL- MODEL: DS-O200, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
MÁY LẮC ORBITAL- MODEL: DS-O300, HÃNG: TAISITE/MỸ

MÁY LẮC ORBITAL- MODEL: DS-O300, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY LẮC ORBITAL- MODEL: DS-O300, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
MÁY LẮC NGANG TAISITE- MODEL: DS-L200, HÃNG: TAISITE/MỸ

MÁY LẮC NGANG TAISITE- MODEL: DS-L200, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY LẮC NGANG TAISITE- MODEL: DS-L200, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
MÁY LẮC NGANG TAISITE- MODEL: DS-L300, HÃNG: TAISITE/MỸ

MÁY LẮC NGANG TAISITE- MODEL: DS-L300, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY LẮC NGANG TAISITE- MODEL: DS-L300, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
MÁY LẮC BẬP BÊNH (ROCKING)- MODEL: DS-R200, HÃNG: TAISITE/MỸ

MÁY LẮC BẬP BÊNH (ROCKING)- MODEL: DS-R200, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY LẮC BẬP BÊNH (ROCKING)- MODEL: DS-R200, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
MÁY LẮC BẬP BÊNH (ROCKING)- MODEL: DS-R300, HÃNG: TAISITE/MỸ

MÁY LẮC BẬP BÊNH (ROCKING)- MODEL: DS-R300, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY LẮC BẬP BÊNH (ROCKING)- MODEL: DS-R300, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
MÁY LẮC 3 CHIỀU (WARVING SHAKER)- MODEL: DS-W200, HÃNG: TAISITE/MỸ

MÁY LẮC 3 CHIỀU (WARVING SHAKER)- MODEL: DS-W200, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY LẮC 3 CHIỀU (WARVING SHAKER)- MODEL: DS-W200, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896
MÁY LẮC 3 CHIỀU (WARVING SHAKER)- MODEL: DS-W300, HÃNG: TAISITE/MỸ

MÁY LẮC 3 CHIỀU (WARVING SHAKER)- MODEL: DS-W300, HÃNG: TAISITE/MỸ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY LẮC 3 CHIỀU (WARVING SHAKER)- MODEL: DS-W300, HÃNG: TAISITE/MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.896