Băng dính ghi giá 5cm

#giayghigia,#bangdinhvanphong,#bangdinhghigia,

#bangkeotot,#vanphongphamgiatot,#vanphongphamdk68,...