Chai trung tính Rasotherm, 100ml - 10.000ml

HSX: Rasotherm

Chai thủy tinh boro 3.3 dùng đựng mẫu lỏng, hóa chất, thuốc thử

từ 100ml đến 10.000ml.

Thông tin đặt hàng

RA.95206001 Laboratory bottle, clear, graduated, GL 45, with screw-cap and pouring ring (PP), 100 ml 0 0 1/Ea. - -
RA.95206001 Laboratory bottle, clear, graduated, GL 45, with screw-cap and pouring ring (PP), 100 ml 0 0 10/Pk. - -
RA.95206002 Laboratory bottle, clear, graduated, GL 45, with screw-cap and pouring ring (PP), 250 ml 0 0 1/Ea. - -
RA.95206002 Laboratory bottle, clear, graduated, GL 45, with screw-cap and pouring ring (PP), 250 ml 0 0 10/Pk. - -
RA.95206003 Laboratory bottle, clear, graduated, GL 45, with screw-cap and pouring ring (PP), 500 ml 0 0 1/Ea. - -
RA.95206003 Laboratory bottle, clear, graduated, GL 45, with screw-cap and pouring ring (PP), 500 ml 0 0 10/Pk. - -
RA.95206004 Laboratory bottle, clear, graduated, GL 45, with screw-cap and pouring ring (PP), 1000 ml 0 0 1/Ea. - -
RA.95206004 Laboratory bottle, clear, graduated, GL 45, with screw-cap and pouring ring (PP), 1000 ml 0 0 10/Pk. - -
RA.95206005 Laboratory bottle, clear, graduated, GL 45, with screw-cap and pouring ring (PP), 2000 ml 0 0 1/Ea. - -
RA.95206005 Laboratory bottle, clear, graduated, GL 45, with screw-cap and pouring ring (PP), 2000 ml 0 0 10/Pk. - -
RA.95206006 Laboratory bottle, clear, graduated, GL 45, with screw-cap and pouring ring (PP), 5000 ml 0 0 1/Ea. - -
RA.95206007 Laboratory bottle, clear, graduated, GL 45, with screw-cap and pouring ring (PP), 10000 ml 0 0 1/Ea. - -