Chiều dài: 9 cm

Bao gồm các loại:

T6 (Ø1.8)

T8 (Ø2.3)

T9 (Ø2.7)

T10 (Ø3.0)

T15 (Ø3.4)

T18 (Ø3.9)

T20 (Ø4.3)

T25 (Ø4.5)

T30 (Ø5.1)