Dung môi chuẩn độ Karl Fischer VK Hi‑Dry KF for aldehydes & ketones ROMIL K5246

HSX: Romil - Anh Quốc

Dùng kết hợp với thuốc thử Karl Fischer reagent VCK5 (ROMIL K5235).

Ứng dụng: Dung môi hòa tan mẫu trong chuẩn độ thể tích KF có chứa các aldehydes và ketones

ROMIL Ltd Employees, Location, Careers | LinkedIn

ROMIL SOLVENTS for KF titrations

Mã sản phẩm & đặt hàng:

K5246M - Karl Fischer solvent VK Hi‑Dry KF 1L/chai.

 Romil logo