Dung môi chuẩn độ Karl Fischer VKS Hi‑Dry KF for aldehydes & ketones ROMIL K5268

HSX: Romil - Anh Quốc

Dùng kết hợp với thuốc thử Karl Fischer reagent VCK5 (ROMIL K5235).

Ứng dụng: Dung môi (không có thành phần halogenated hydrocarbon) hòa tan mẫu trong chuẩn độ thể tích KF có chứa các aldehydes và ketones

ROMIL Ltd Employees, Location, Careers | LinkedIn

ROMIL SOLVENTS for KF titrations

Mã sản phẩm & đặt hàng:

K5268M - Karl Fischer solvent VKS Hi‑Dry KF 500ml/chai.

K5268P - Karl Fischer solvent VKS Hi‑Dry KF 1l/chai.

 Romil logo