Thuốc thử chuẩn độ Karl Fischer VCK5 Hi‑Dry KF pyridine-free composite

for aldehydes & ketones

HSX: Romil - Anh Quốc

Nominal titre 1.0 ml = 5.0 mg ±5% H2O @ 20°C

Hiệu chuẩn trước khi dùng.

ROMIL Hi-Dry® KF Karl Fischer

Hóa chất chuẩn độ KF COMPOSITE VCK5

Ứng dụng: Dùng cho chuẩn độ thể tích Karl Fischer không chứa pyridine xác định hàm lượng ẩm theo pp KF khi mẫu có chứa aldehydes & ketones.

Mã sản phẩm & đặt hàng:

K5235M - Karl Fischer reagent VC5 Hi‑Dry KF pyridine-free composite 1000ml/chai

 Romil logo