Nắp biến trở 13 vòng dùng cho biến trở 10 vòng

====================================