Ròng rọc nhôm Haru, Pu ly nhôm Haru, Ròng rọc nhôm, pu ly nhôm,