Thuốc thử Karl Fischer reagent VC2 Hi‑Dry KF
pyridine-free composite

HSX: Romil - Anh Quốc

Nominal titre 1.0 ml = 2.0 mg ±5% H2O @ 20°C

Hiệu chuẩn trước khi dùng.

Ứng dụng: Dùng cho chuẩn độ thể tích Karl Fischer không chứa pyridine xác định hàm lượng ẩm theo pp KF.

Qui cách:

1LT K5102M - chai 1 lít

2½LT K5102 - chai 2,5 lít

 Romil logo