Thuốc thử Karl Fischer reagent VC5 Hi‑Dry KF pyridine-free composite

for aldehydes & ketones

HSX: Romil - Anh Quốc

Nominal titre 1.0 ml = 5.0 mg ±5% H2O @ 20°C

Hiệu chuẩn trước khi dùng.

ROMIL Hi-Dry® KF Karl Fischer

Ứng dụng: Dùng cho chuẩn độ thể tích Karl Fischer không chứa pyridine xác định hàm lượng ẩm theo pp KF khi mẫu có chứa aldehydes & ketones.

Mã sản phẩm & đặt hàng:

K5105P - Karl Fischer reagent VC5 Hi‑Dry KF pyridine-free composite 500ml/chai

K5105M - Karl Fischer reagent VC5 Hi‑Dry KF pyridine-free composite 1000ml/chai

K5105L - Karl Fischer reagent VC5 Hi‑Dry KF pyridine-free composite 2500ml/chai

 Romil logo